Privacyverklaring

Ten behoeve van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. Bardo hecht veel belang aan privacy en zal dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met persoonsgegevens omgaan. In deze privacyverklaring willen wij u hier nader over informeren.

 

Stichting Bardo is de verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Bardo werkt nauw samen met zorgorganisatie Amstelring, ook op het gebied van privacy.

 

In deze privacyverklaring wordt met Bardo de rechtspersoon Stichting Bardo bedoeld, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61278963.

Stichting Bardo

Burgemeester Jansoniushof 11

2131 BM Hoofddorp

 

Waarom verzamelt Bardo gegevens?

In het algemeen verzamelen en verwerken wij uw gegevens alleen voor de uitvoering van onze dienstverlening: het bieden van palliatieve zorg.
Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens van deelnemers aan en belangstellenden voor educatie en scholingen.
Tot slot verwerken wij persoonsgegevens van personeel en vrijwilligers voor het voeren van een adequate financiële en personele administratie.
 

Wettelijke grondslag

Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat:
 
–   dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of om maatregelen te nemen om een overeenkomst te sluiten (zoals bij de zorg- en verblijfsovereenkomst bij opname in het hospice en de vrijwilligersovereenkomst).
 
–  dit nodig is om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen, opgelegd door bijvoorbeeld de Zorgverzekeringswet.
 

  wij dit nodig achten voor een goede bedrijfsvoering, op basis van onze gerechtvaardigde bedrijfsbelangen voor zover de wet en uw privacy dit toelaten.

 

Wanneer verzamelt Bardo persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden onder meer door Bardo verwerkt bij:
 
uw registratie voor zorg & ondersteuning bij Bardo en bij de uitvoering daarvan;
registratie van contactgegevens van door u opgegeven naasten om zorggerelateerde zaken af te stemmen en te informeren;
het bijhouden van een medisch dossier door de zorgprofessional op locatie;
sollicitaties, starten van een arbeidsverhouding of vrijwilligerswerk en u op de hoogte houden van de voortgang hiervan;
deelname aan of belangstelling voor één van onze scholingen of bijeenkomsten;
een verzoek tot contact, een vraag of klacht via de website, social media, e-mail, per post of telefonisch;
het beheer van onze financiële administratie om te voldoen aan financiële en wettelijke verplichtingen.

 

De gegevens die Bardo verwerkt

Bardo verwerkt uw persoonsgegevens alleen indien noodzakelijk. De volgende persoonsgegevens worden door ons verwerkt:

   -voor- en achternaam, aanhef/geslacht

   -straatnaam

   -postcode en woonplaats

   -telefoonnummer

   -e-mailadres

 

Indien van toepassing verwerken wij ook:

   – bankrekeningnummer

   – geboortedatum

   – geboorteplaats

   – verzekeringsgegevens

   – BIG-registratie (alleen voor zorgprofessionals)

   – curriculum vitae (alleen voor sollicitanten/medewerkers)

   – VOG (voor medewerkers en vrijwilligers)

   – beeldmateriaal (foto’s)

   – informatie die u zelf verstrekt, zoals op formulieren

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Gegevens over zaken zoals ras, religie en seksuele voorkeur worden in principe niet geregistreerd. Deze bijzondere persoonsgegevens worden – met uw toestemming – alleen geregistreerd als dit noodzakelijk is voor een goede zorgverlening. Bardo houdt een medisch dossier bij, om goede zorg te kunnen bieden. Dit dossier kan onder andere uw diagnose, uw medicatie en laboratoriumuitslagen bevatten. U heeft altijd recht op inzage in dit dossier. Voor unieke identificatie gebruikt Bardo het BSN en legt de gegevens van uw identiteitsbewijs vast. Bardo houdt zich hierbij aan de ‘Wet Gebruik BSN in de zorg’.

Delen met anderen

Bardo verstrekt uitsluitend gegevens aan derden met uitdrukkelijke toestemming of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Bardo blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

We bewaren uw gegevens niet langer dan nodig

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig. Ons streven is om persoonsgegevens te verwijderen zodra we deze niet meer nodig hebben om onze doelen te realiseren. Sommige gegevens bewaren wij zeven jaar op grond van een financiële en/of fiscale verplichting. Uw medisch dossier wordt vanwege verplichtingen vanuit de WGBO 15 jaar bewaard. Na afloop van deze termijn zorgen wij ervoor dat uw persoonsgegevens op zorgvuldige wijze worden verwijderd.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar persoonsgegevens@hospicebardo.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. U kunt in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart maken, dit ter bescherming van uw privacy. Bardo zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand, op uw verzoek reageren.
Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw verzoek kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/).

Cookies en Google Analytics

Bardo gebruikt functionele cookies om haar website naar behoren te laten functioneren. Deze cookies worden gebruikt om bepaalde gebruikers- en voorkeursinstellingen te bewaren, eventuele inloggegevens op te slaan, en om het gebruikersgemak van de website te optimaliseren. Tijdelijke gegevens worden opgeslagen om pagina’s sneller weer te kunnen geven en om te kunnen zien of een gebruiker is ingelogd.
 
Bardo maakt voor haar website gebruik van cookies voor statistiek op basis van Google Analytics. Hiermee houden we bij hoe bezoekers onze website gebruiken en maken we statistische rapportages. Op deze manier kunnen wij onze website nog beter afstemmen op de wensen van bezoekers. De Analytics-cookies worden geanonimiseerd en maximaal 26 weken bewaard om gebruik van de website te kunnen analyseren. Hierna worden de gegevens verwijderd. Bardo staat Google niet toe de verkregen statistische informatie te gebruiken voor andere Googlediensten.
 

Beveiliging

Bardo neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact via persoonsgegevens@hospicebardo.nl.
 

Wijziging privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest actuele privacyverklaring vindt u altijd op https://www.hospicebardo.nl/privacyverklaring.
Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd in mei 2018.